JULEVITA

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • JULEVITA: De rechtspersoon waaronder Judith Leenders op het gebied van coaching, advies
  of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene
  voorwaarden.
 • Opdrachtgever:
  De partij die aan JULVITA opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het
  gebied van coaching, advies of aanverwante werkzaamheden.
 •  Coachee:
  De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van
  coaching, of aanverwante werkzaamheden.
 • Diensten:
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct
  verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 • Overeenkomst:
  Elke afspraak tussen Opdrachtgever en JULEVITA tot het verlenen van Diensten door
  JULEVITA ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij
door JULEVITA in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij
voor de uitvoering door JULEVITA derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij
schriftelijk tussen Opdrachtgever en JULEVITA zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij JULEVITA deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Opdrachtgever en JULEVITA treden alsdan in overleg om een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door JULEVITA gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. JULEVITA is slechts aan een offerte gebonden indien de
aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder
voorbehoud en/of wijziging aan JULEVITA is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle eventuele
op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als
bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en JULEVITA hebben ook een
Overeenkomst gesloten indien JULEVITA een tussen Opdrachtgever en JULEVITA gemaakte
afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien
werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor JULEVITA tot een inspanningsverplichting waarbij JULEVITA
gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige
zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin JULEVITA dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in
overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of
zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JULEVITA aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan
JULEVITA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan JULEVITA zijn verstrekt, heeft JULEVITA het recht de uitvoering van

de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door JULEVITA een termijn is
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen
toerekenbare tekortkoming van JULEVITA op. Opdrachtgever kan om die reden de
Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe,
redelijke, termijn stellen waarbinnen JULEVITA de overeenkomst dient uit te voeren,
Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor
ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer JULEVITA de opdracht krijgt om, op verzoek van de opdrachtgever, in
samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal
Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. JULEVITA
aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van
de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
6. Indien opdrachtgever een coaching-traject (bestaande uit meerdere sessies) heeft
afgenomen, is het aan opdrachtgever om deze sessies ook daadwerkelijk te gebruiken c.q. af
te nemen. Indien niet binnen acht kalendermaanden, te rekenen vanaf de eerste sessie, alle
sessies (behorende tot het overeengekomen traject) zijn afgenomen, dan heeft
opdrachtgeefster het recht om deze ongebruikte sessies te laten vervallen, zonder dat daar
enige restitutie van (een evenredig deel van) het door opdrachtgever aan JULEVITA betaalde
bedrag tegenover staat.

Artikel 5: Geheimhouding

1. JULEVITA is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd
overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie. JULEVITA draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan
eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen JULEVITA en
Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. JULEVITA zal dan ook aan
niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het

verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

1. JULEVITA is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de
door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee
verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en
computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van JULEVITA geen gebruik maken van deze producten, waarop JULEVITA rechthebbende is
ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze
opdracht.
3. JULEVITA is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers
c.q. Coachees.

Artikel 7: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van JULEVITA bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een
vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden
berekend op basis van tarieven per door de JULEVITA gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.)
alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt
waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. JULEVITA kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met
honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve
van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. JULEVITA heeft, wanneer door haar een
redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten
tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan JULEVITA heeft betaald dan wel
daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. JULEVITA behoudt zich het recht voor om jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te
passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventuele door de overheid
opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JULEVITA op
haar factuur aangegeven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De
Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan JULEVITA over het opeisbare bedrag
een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens JULEVITA hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten
behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste
plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.

Artikel 9: Incassokosten

1. Indien JULEVITA invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is,
komen alle kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke
kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
2. Onder deze kosten zijn begrepen ook alle kosten van eventueel in te schakelen
incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. JULEVITA is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten
gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.
Daarvan is sprake indien JULEVITA niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht
neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de
aansprakelijkheid van JULEVITA jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het door
opdrachtgever reeds aan JULEVITA betaalde honorarium van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. JULEVITA is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever
c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en
schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
4. JULEVITA zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals
adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

JULEVITA is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q.
Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is
Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel
geleden schade op deze derden te verhalen.
5. JULEVITA is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van
welke aard ook, indien JULEVITA bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor JULEVITA duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
6. JULEVITA en eventuele door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met
het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies
geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of
nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee
dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is JULEVITA
c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
7. De Opdrachtgever vrijwaart JULEVITA tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en JULEVITA samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van
ernstige tekortkomingen van JULEVITA.
8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens JULEVITA niet binnen 1
jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze
rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

1. Bij annulering door Opdrachtgever en/ of Coachee van Coaching en andere
begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is
Opdrachtgever en/of Coachee 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de
overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de
activiteiten 50% van deze kosten.
2. Opdrachtgever en/of Coachee is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom
verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de
overeengekomen diensten van JULEVITA.
3. Annulering door Opdrachtgever en/ of Coachee dient bij aangetekend schrijven te
geschieden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

1. JULEVITA is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving
hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de
door JULEVITA verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. JULEVITA is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke
tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving
hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting
binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als JULEVITA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door
middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling
komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
4. opdrachtgever is er onverminderd en volledig aan gehouden de aan JULEVITA verschuldigde
openstaande bedragen te betalen.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en JULEVITA is
Nederlands recht van toepassing.
2. Indien JULEVITA en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze
overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit
niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke
instantie waar JULEVITA gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.